Frågor och svar

Varför ska ett hus besiktigas? 

Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. 

Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

Vad är en överlåtelsebesiktning? 

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av en byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. 

Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

Hur går en besiktningen till av oss på Spectson?

En överlåtelsebesiktning av Spectson genomförs alltid av en SBR godkänd besiktningsman, se närmare nedan. Det innebär att besiktningen utförs enligt en av SBR framtagen metod. 

Till att börja med går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som fastighetsägaren lämnar och som besiktningsmannen anser relevanta; exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Nästa steg är att besiktningsmannen ställer kompletterande frågor till säljaren och får sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. 

Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande. Därefter genomförs en okulär besiktning, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och tak. Även fasader och mark kring huset kontrolleras. 

Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden. Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga beskrivs sedan i en riskanalys, där även en motivering lämnas. 

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Rapporten är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning. 

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat om fastighetsägaren ger sitt medgivande.

Vad omfattas inte av besiktningen?

Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen. Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår.

Vad innebär av SBR godkänd besiktningsman?

I lagen ställs inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller på besiktningsmannens yrkeskompetens i sig. För att skapa en trygghet för beställarna har den ideella yrkesorganisationen för ingenjörer i Sverige, Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), därför tagit fram ett utbildningsprogram med diplomering till de besiktningsmän som av SBR anses utgöra experter inom området.

För att godkännas av SBR ska besiktningsmannen vara byggingenjör eller motsvarande och med godkänt resultat ha genomgått SBRs särskilda utbildning för besiktningsarbete med efterföljande prov. 

Den väl beprövade arbetsmetoden med tydliga formulär, som används av alla av SBR godkända besiktningsmän, säkerställer även kvaliteten i granskning och utlåtanden. 

I sin yrkesutövning får den godkända besiktningsmannen normalt även ett stort antal besiktningsuppdrag per år vilket borgar för stor erfarenhet. Med jämna mellanrum – vartannat år – deltar den godkända besiktningsmannen också i ett två dagars symposium för erfarenhetsutbyte. Alla godkända besiktningsmän skall dessutom ha en ansvarsförsäkring. 

Besiktningsmän som är godkända av SBR får även löpande information från SBR om olika inträffade händelser som har med överlåtelsebesiktning att göra och de får även en möjlighet att via SBR kontakta ytterligare specialister om man behöver hjälp i en bedömning eller liknande. 

Av SBR godkänd besiktningsman är således en kvalitetsstämpel för dig som väljer besiktning. Vill man vara säker på att besiktningen utförs av en av SBR-godkänd besiktningsman ska denne ha titeln ”Besiktningsman SBR”. 

Anlitar du en besiktning från Spectson kan du alltid vara trygg med att du får en Besiktningsman som är godkänd av SBR.